கற்பக மூலிகைகள்

கற்பக மூலிகைகள்
அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டா

திங்கள், 23 மே, 2011

Powerful: Phaya Ngang Ta Daeng [ஜின் ] ஜின் மந்திரங்கள்Phra La Ngan)General Katha: <> ஜின் மந்திரங்கள் <> <><><><><><> ன ப னொ பன் பை ய, பிட் பு டம் மொ புட் டன்க், ன மொ புட் ட ய, மொம மொன ம அஹ் உட், புட் டன்க் க ரி யொ, டம் மும் க ரி யொ, ஸுன்க் கன்க் க ரி யொ, ஒம் ப்ஹ்ர ன்கன்~, ம னீ ம மக். (Na Ba No Ho Ban Bai Ya, Pit Bu Tam Mo Put Tang, Na Mo Put Ta Ya, Moma Mona Ma Ah Ut, Put Tang Ka Ri Yo, Tam Mum Ka Ri Yo, Sung Kang Ka Ri Yo, Om Phra Ngan ~, Ma Nee Ma Mak.) ************************************************************************************* Pஹ்ர ள ந்கன்)நொர்மல்/Bஅஸிக் Kஅத: ----------------------------------- ஃஒ ளீ Mஅ Kஅ Cஹ, Pஉட் Tஒஹ் ஆஹ் Kஅர் Cய , Mஇ Yஎஒ Pரெ Cஹம்,Kஅ Cஹன் ஆஹ் ள ஃஅர் Mஉன்,Pஉட் Tஒஹ் Sஅ Mஅ ஃஅர் Mஇ, ஓஹ்ம் Pரக் Kஅ Cஹ Mஇ , ஏ ஏ Kஅ Cஹ ள நி, T Pஉட் Tஒஹ் Tரன் ஓஹ்ம் Pரக் ஃஅன்,ஆஹ் Kஅர் Cஹ நி Mஒ ற , Mஅ Mஅ Pஉட் Tஒஹ் Kஅ, Cஹ ள Mஅ ஃஅன் , ஓஹ்ம் Pரக் ஃஅன் Pஉட் Tஒஹ் ஆஹ் ள ஃஅன்,Sஉ Kஒஹ் ஆஹ் ள ஃஅன் , Tஅன் Mஉன் ஆஹ் ள ஃஅன், ஓஹ்ம் Pரக் ஃஅன் ஓஹ்ம் Pரக் Gஅன் (Phra La Ngan)Normal/Basic Katha: Ho Lee Ma Ka Cha, Put Toh Ah Kar Cya , Mi Yeo Pre Cham,Ka Chan Ah La Har Mun,Put Toh Sa Ma Har Mi, Ohm Prak Ka Cha Mi , E E Ka Cha La Ni, T Put Toh Tran Ohm Prak Han,Ah Kar Cha Ni Mo Ra , Ma Ma Put Toh Ka, Cha La Ma Han , Ohm Prak Han P
ut Toh Ah La Han,Su Koh Ah La Han , Tan Mun Ah La Han, Ohm Prak Han Ohm Prak Gan *
************************************************************************************ (Pஹ்ர ள ந்கன்)நொர்மல் Kஅத: ---------------------------- ந Mஅ ந ஆஹ்,நுஒ Gஅஒ ந Jஇஅ,Kஒ Wஎஇ நுஒ ஆஹ்,ந Jஇஅ Jஇஅ ஆஹ்,Wஉ Mஇ ஆஹ் Mஇ,Mஅ Sஈ Sஉ Tஅன்,Sஉ ந நொ Tஅன்,ஆஹ் Sஉ ந ஆஹ். (Phra La Ngan)Normal Katha: Na Ma Na Ah,Nuo Gao Na Jia,Ko Wei Nuo Ah,Na Jia Jia Ah,Wu Mi Ah Mi,Ma See Su Tan,Su Na No Tan,Ah Su Na Ah. ************************************************************************************* (Pஹ்ர ள ந்கன்)கத: ------------------ Pஉட் ந Cஹென்,Kஅ Tஅர் ந,Cஹின் Tஇ ஓம் Cஹென் Tஒஹ் ளொர்,Tஇ ந Pஇ Sஹென் ந ளொன்க்,Pஉட் Sஅர் Pஉட் Sஉ Mஅ,ந Kஅ நTஅர் Tஒஹ் Pஐ,Sஉம் ஃஉஇ Sஅர் Tஇஅ Yஅ Kஅ,Pஉட் Pஅன் Tஊ Tஇஅன் Wஅ Kஅ,Wஅ Tஒஹ் ஃஒ ஃஅ Mஅ Mஅ,Wஅ ஃஅ Sஉ Sஅர் ஃஅ Tஇ (Phra La Ngan)katha: Put Na Chen,Ka Tar Na,Chin Ti Om Chen Toh Lor,Ti Na Pi Shen Na Long,Put Sar Put Su Ma,Na Ka NaTar Toh Pai,Sum Hui Sar Tia Ya Ka,Put Pan Too Tian Wa Ka,Wa Toh Ho Ha Ma Ma,Wa Ha Su Sar Ha Ti ************************************************************************************* Pஹ்ர ள ந்கன்)Kஅத: ------------------- ஓம்,ஆரெ ள Tஅ Kஅ Mஇ,Mஅ ளி Mஅ Mஒ,ஆரெ ளி Tஅ Kஅ Yஅ,Mஅ ளி Mஅ Mஒ,ஏன்க் ந்கன்,ஃஉஇ Sஹெஅ Sஹெஅ Yஇ,Yஇ Sஹெஅ Sஹெஅ Pஉட் Tஅ ந Mஇட்,யி Pஎன்க் ளி Yஅ ளொவ் Pஇஎர் Kஅன்க்,Yஇ Yஅ Kஅன்க்,Sஉ Sஉ Pஒ Tஇ Sஅர் Yஅ Mஇட்,ஏன்க் ந்கன் Kஅ Sஉ Sஉ,Mஅ Pஒ Yஒன்க் Sஅன் Sஉ Sஉ Kஅ Mஅ,ந Mஅ Mஇ ஃஅன் (Phra La Ngan)Katha: Om,Are La Ta Ka Mi,Ma Li Ma Mo,Are Li Ta Ka Ya,Ma Li Ma Mo,Eng Ngan,Hui Shea Shea Yi,Yi Shea Shea Put Ta Na Mit,yi Peng Li Ya Low Pier Kang,Yi Ya Kang,Su Su Po Ti Sar Ya Mit,Eng Ngan Ka Su Su,Ma Po Yong San Su Su Ka Ma,Na Ma Mi Han ************************************************************************************* Pரய் ஃபொர் Bஉஸினெஸ்ஸ்(கத) --------------------------- ஓம் Sஅ Kஅ Tஇ,ஓம் Sஅ Kஅ Tஒஹ்,Wஅ Tஇ Tஇ Yஅ Yஅட்,Mஅ Mஅ Mஅ Mஉட் x3 Yஒன்க் ஆன்க் Tஅ, Yஒன்க் ந Kஅன்க்,Xஇ ளி Tஇ, Wஹ்ய், Sஹெ Cஹ, Yஇ Xஇ Wஅ, Mஅ ளு Xஇ,Sஅர் Pஅ Kஅ, Mஉ Tஅ Jஇஎ, Tஇ ளி Kஅன்க்,Yஇ Pஎன்க் ளி ஆரெ, ளுஒ Pஇன்க் ந்கன்க்,Yஒன்க் Pஅன்க் Sஉ Sஉ Tஇ Mஇ,Cஹன்க் Pஅன்க் Yஒன்க் Pஅன்க்,Sஉ Sஉ Cஹின் Mஇ, Mஅ ஆரெ Wஉ x7 Pray for Business(katha) ------------------------ Om Sa Ka Ti,Om Sa Ka Toh,Wa Ti Ti Ya Yat,Ma Ma Ma Mut x3 Yong Ang Ta, Yong Na Kang,Xi Li Ti, Why, She Cha, Yi Xi Wa, Ma Lu Xi,Sar Pa Ka, Mu Ta Jie, Ti Li Kang,Yi Peng Li Are, Luo Ping Ngang,Yong Pang Su Su Ti Mi,Chang Pang Yong Pang,Su Su Chin Mi, Ma Are Wu x7